FAQ

Co dělat, když...

...chci v katedrále uspořádat koncert

Mgr. Petr Kolař, ředitel kůru, varhaník a sbormistr
Tel.: +420 603 559 917
E-mail.: varhanik007(at)seznam.cz

Bc. Dagmar Kolařová, vedoucí Dómského komorního sboru
Tel.: +420 736 523 621

...chci v katedrále svatbu, pohřeb....

R. D. Pavel Šenkyřík, farář

Tel.: +420 543 235 031 nebo +420 732 638 057
E-mail: senkyrik@biskupstvi.cz

R.D. Tomáš Zámečník, kaplan

Tel.: +420 543 235 031 nebo +420 608 080 684
E-mail: zamecnik.t@seznam.cz

...chci křest svého dítěte

Křest je svátostí, která potvrzuje víru v Krista, člověk se stává Božím dítětem a členem společenství církve. Rodiče, kteří žádají o křest dítěte, musí být věřící (alespoň jeden z nich), žít křesťanským životem a mít pevný úmysl své dítě ve víře vychovávat. Pro podpoření rozvíjení víry a zorientování se v povinnostech křesťanského rodiče absolvují přípravná setkání, budou stanovena po osobním rozhovoru na faře. Pro domluvu nás kontaktujte ve farní kanceláři.

Formulář žádosti o křest dítěte: 

...jsem dospělý a chci se nechat pokřtít

Křest v dospělosti má odrážet skutečné osobní rozhodnutí víry v Ježíše Krista. Předpokladem je i zvládnutí základní orientace v křesťanských pravdách a způsobu života. Proto je přípravě věnován dostatečný čas a trvá v naší farnosti podle aktuálních podmínek přibližně rok. Přípravná setkání začínají v druhé polovině září a probíhají vždy každý čtvrtek v 18.30 v sále Petrov 9. Setkání jsou každý týden a trvají cca 60 - 90 min. Je-li kandidát připraven, může o dalších Velikonocích přijmout křest, setkání však pokračují až do slavnosti Seslání Ducha Svatého, tj. 50 dní po Velikonocích.

Přihláška k přípravě ke svátostem: 


...jsem pokřtěný dospělý a chci se připravit k dalším svátostem: sv. přijímání, svátost smíření, biřmování

Přípravná setkání se konají společně s katechumeny, kteří se připravují na křest. Začínají v druhé polovině září a konají se každý čtvrtek vždy v 18.30 v sále Petrov 9. Setkání trvají cca 60 - 90 min. Svátost smíření a sv. přijímání jsou uděleny o Velikonocích, biřmování o slavnosti Seslání Ducha Svatého, tj. 50 dní po Velikonocích.

Přihláška k přípravě ke svátostem: 

...jsem školák a chci přistoupit k prvnímu sv. přijímání a svátosti smíření

Nezbytnou podmínkou pro přípravu na první sv. přijímání a svátost smíření je účast na výuce náboženství ve škole nebo na faře. Svátosti se udělují zpravidla ve 3. třídě. Intenzivní příprava k přijetí svátostí probíhá v neděli od 10.15. Příprava začíná v době postní. Slavnost prvního sv. přijímání se pak koná v neděli koncem května nebo během června. Přihlášky na faře nebo po bohoslužbě v zákristii.

Přihláška na přípravu k prvnímu svatému přijímání: 

...chci uzavřít církevní sňatek

Církevní sňatek je možné uzavřít mezi svobodnými snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěným katolickým křesťanem. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný za účelem založení katolické rodiny. Manželé pak mají vést k výchově ve víře i své děti. Protože manželství je závažným rozhodnutím na celý život, je důležitá příprava snoubenců. Sestává vždy ze šesti setkání (pondělí večer), při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky manželská témata. Pro podrobnější informace se obracejte na farní kancelář nebo některého z kněží. K rezervování termínu je třeba odevzdat vyplněný formulář.

Formulář žádosti:

...chci přijmout svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou nedělní a během týdne před každou večerní mší sv., tedy v úterý 18.30-19.00, ve středu-pátek 17.00-17.30 hod. (úterý a středa neplatí během letních prázdnin). V neděli se zpovídá 7.00-7.30, 8.30-9.00 a 10.00-10.30 hod. Kromě těchto časů je možné domluvit si svátost smíření individuálně.

...chci přijmout svátost nemocných (nebo domluvit udělení svátosti pro někoho blízkého)

Svátost nemocných je prosbou církve za tělesné i duševní zdraví nemocného a posilu při snášení utrpení. Může ji přijmout ten, kdo je těžce nemocný, v ohrožení života (např. před vážnou operací) nebo trpí důsledky stáří. Svátost nemocných je udělována hromadně při bohoslužbách o neděli po památce Panny Marie Lurdské (11.2.). Individuálně lze o svátost nemocných požádat kteréhokoliv kněze v naší farnosti, stačí zavolat, napsat či přijít.

...chci dát úmysl na mši sv.

Při bohoslužbách v katedrále je možné vložit zvláštní úmysl (např. prosbu o požehnání při příležitosti životního výročí, na poděkování, prosbu o pomoc v obtížích, za zemřelého atd.). Pro domluvu na konkrétní termín a úmysl se obracejte na farní kancelář nebo přímo na některého z kněží.

...chci domluvit pohřeb

V případě rozloučení se zesnulou osobou je nejlépe obrátit se na farní kancelář nebo přímo na některého z kněží. Je možný pohřeb se mší sv. přímo z katedrály, nebo rozloučení v obřadní síni na hřbitově či v krematoriu a následně lze domluvit zádušní mši sv. v katedrále.

...chci přihlásit dítě do náboženství

Děti, které nemají výuku náboženství ve škole, je možné přihlásit do výuky na farním úřadě, která probíhá v pátek od 16.30 do 17.15 hod.

Přihláška do náboženství: 

...mluvit s knězem

Protože kněží mají povinnosti i mimo farnost, je dobré, když si dohodnete schůzku předem. Stačí napsat či zavolat.

...chci výstavu v kryptě katedrály

Krypta katedrály je velmi zajímavým, nevšedním a přitažlivým prostorem, kde jsou realizovány různé výstavy. Pokud máte zájem uskutečnit výstavu související s křesťanstvím, obraťte se na faráře. Cena pronájmu včetně provozních nákladů je od 9.000,- na měsíc. Další dohoda možná.

...chci zorganizovat koncert

Katedrála je místem nejen duchovního a liturgického dění, ale i významným kulturním centrem. Její prostor je možné využít pro pořádání koncertů duchovní hudby. Jste-li uměleckou agenturou či soukromou osobou a máte zájem pronajmout si katedrálu pro pořádání koncertu, je třeba brát v úvahu, že repertoár musí mít duchovní charakter a podléhá předchozímu schválení referenta pro duchovní hudbu Biskupství brněnského. Farnost nabízí zorganizování i soukromých koncertů pro firmy a společnosti.

Pro menší koncerty jak klasické či moderní hudby s kapacitou do 70 posluchačů lze využít i prostor krypty.

Cena pronájmu katedrály je od 17.000,- Kč za akci, pronájem krypty je od 2.000,- Kč za akci. Své dotazy můžete směřovat přímo na Mgr. Petra Kolaře.

...chci prohlídku katedrály

V katedrále je přítomen průvodce, který nabízí návštěvníkům individuální prohlídku. Cena za individuální prohlídku je formou dobrovolného příspěvku do pokladničky v katedrále. Na základě objednávky jsme schopni zajistit i prohlídky pro skupiny v cizím jazyce. Prohlídka není možná v době, kdy v katedrále probíhají bohoslužby, svatba, pohřeb či koncert.