Vzdělávání

Velký důraz klademe na vzdělávání ve víře. Každý pátek po mši svaté máte možnost zúčastnit se s námi biblické hodinymodlitebního setkání nad Písmem.

Ti, kdo byli v naší farnosti pokřtěni či přijali svátost biřmování, mohou se i nadále scházet, vzájemně povzbuzovat ve víře či hlouběji vzdělávat při setkáních tzv. Třicátníků, každou druhou středu v 18:30 hod. Vede Tomáš Koumal.

Ministranti se baví i vzdělávají každý pátek od 18:00 pod vedením kaplana či jáhna.

Vždy adventní a v době postní pozveme nějakého zkušeného kněze, který vede farní duchovní obnovu - možnost prožít den více v modlitbě a tichu, kdy kromě duchovních přednášek pro dospělé je připraven program i pro děti.

Musíme zmínit také Postní podvečery v kryptě - cyklus přednášek křesťanských osobností na různá aktuální témata.

Setkání

Dobrý život farnosti stojí na kvalitních mezilidských vztazích. Proto se snažíme využít každé příležitosti k utužení farního společenství. Nebojte se přijmout pozvání v neděli po mši svaté v 9:00 hodin k popovídání si u šálku čaje či kávy ve farní kavárně! Vaše děti si mohou mezitím zahrát třeba stolní fotbal.

Protože naši farnost tvoří především mladé rodiny s dětmi, velkou oblibu si získal farní dětský karneval.

Konec školního roku zdobí dvě velké akce - farní táborák a oslava slavnosti sv. Petra a Pavla.

Mnoho duchovního povzbuzení načerpá i legrace zažije účastník farních poutí - ať už pěších či autobusových - na různá krásná místa v našich zemích či v zahraničí.