Katedrála a její farnost

Stavební a umělecké úpravy, jimiž Petrov během staletí prošel, jsou jistě samy o sobě zajímavé a vždy vypovídají o době, ve které se realizovaly. Ještě snad víc ale svědčí o životě společenství křesťanů, které za proměnou stálo. Kamenná stavba je symbolem živého těla místní církve.

Život dómské (katedrální) farnosti dnes

Katedrála nežije pouze leskem slavnostních pontifikálních bohoslužeb, kterým o slavnostech předsedá brněnský biskup, ale realizuje se na mnoha dalších rovinách - bohoslužebné, umělecké, vzdělávací či společenské.

Farnost tvoří vždy lidé shromáždění kolem jednoho oltáře. Bohoslužba nás sjednocuje s Bohem, ale i mezi sebou navzájem. Přímo v katedrále se během nedělního dopoledne konají tři mše svaté: v 7,30 hod. latinsky, v 9 hodin zvláště pro rodiny s dětmi a v 10,30 hod. Ve všední dny se slaví bohoslužba vždy ráno v 7,30 hod., od středy do pátku i večer v 17,30 hod.

Ve čtvrtek večer je to tzv. poutní mše svatá, které předchází od 16,30 hod. eucharistická adorace. Účast na tomto poutním duchovním programu je obdařena milostí plnomocných odpustků za splnění dalších obvyklých podmínek. Během školního roku jste také zváni každé úterý v 19.00 hodin na mši svatou pro mládež, kterou doprovází hudbou a zpěvem studentská schola. Po mši sv. následují společenství vedená kněžími.

Svátosti

Ke křesťanskému životu z víry patří i život ze svátostí. Nejprve křest. Pokud rodiče žádají o křest svých dětí, vždy je důležitá domluva s farářem, kde se dohodne délka a způsob přípravy i samotný termín křtu. Přípravu vede farní vikář Jiří Janalík.

Ti, kteří uvěřili v Krista v dospělosti a chtějí se nechat pokřtít, mohou se kdykoli přihlásit na faře. Jejich příprava musí být důkladnější než při křtu dětí, začíná vždy koncem září a trvá nejméně do následujících Velikonoc. Probíhá společně s přípravou dospělých na přijetí svátostí smíření, eucharistie či biřmování formou duchovně-vzdělávacích setkání každý čtvrtek v 18,30 hod. na faře. Setkání vede farář Tomáš Koumal.

Příprava dětí na 1. svaté přijímání začíná zároveň s dobou postní a koná se vždy po nedělní mši svaté v 9 hodin. Kromě této intenzivní přípravy na faře je však nezbytným předpokladem účast na vyučování náboženství ve škole či na faře.

Výuku náboženství pro mladší žáky základních škol vedou katechetky Stáňa Syrková a Eva Svobodová a také farní vikář Jiří Janalík, vždy v pátek od 16.30 hod. na faře.

Samotnou kapitolu tvoří příprava snoubenců na přijetí svátosti manželství. Sestává vždy ze šesti setkání (pondělí večer), při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky manželská témata.

Přijetí svátosti nemocných v období těžké nemoci, před vážným lékařským zákrokem či ve stáří se vždy domlouvá přímo s knězem.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před večerní mši sv. nebo na základě telefonické či jiné domluvy.