Katedrála a její farnost

Stavební a umělecké úpravy, jimiž Petrov během staletí prošel, jsou jistě samy o sobě zajímavé a vždy vypovídají o době, ve které se realizovaly. Ještě snad víc ale svědčí o životě společenství křesťanů, které za proměnou stálo. Kamenná stavba je symbolem živého těla místní církve.

Život dómské (katedrální) farnosti dnes

Katedrála nežije pouze leskem slavnostních pontifikálních bohoslužeb, kterým o slavnostech předsedá brněnský biskup, ale realizuje se na mnoha dalších rovinách - bohoslužebné, umělecké, vzdělávací či společenské.

Farnost tvoří vždy lidé shromáždění kolem jednoho oltáře. Bohoslužba nás sjednocuje s Bohem, ale i mezi sebou navzájem. Přímo v katedrále se během nedělního dopoledne konají tři mše svaté: v 7:30 hod. latinsky, v 9 hodin zvláště pro rodiny s dětmi a v 10:30 hod. Ve všední dny se slaví bohoslužba vždy ráno v 7:30 hod., od středy do pátku i večer v 17:30 hod.

Ve čtvrtek večer je to tzv. poutní mše svatá, které předchází od 16:30 hod. eucharistická adorace. Účast na tomto poutním duchovním programu je obdařena milostí plnomocných odpustků za splnění dalších obvyklých podmínek. Během školního roku jste také zváni každé úterý v 19:00 hodin na mši svatou pro mládež, kterou doprovází hudbou a zpěvem studentská schola. Po mši sv. následují společenství vedená kněžími.

Svátosti

Ke křesťanskému životu z víry patří i život ze svátostí. Nejprve křest. Pokud rodiče žádají o křest svých dětí, vždy je důležitá domluva s farářem, kde se dohodne délka a způsob přípravy i samotný termín křtu. Přípravu vede kaplan či  jáhen.

Ti, kteří uvěřili v Krista v dospělosti a chtějí se nechat pokřtít, mohou se kdykoli přihlásit na faře. Jejich příprava musí být důkladnější než při křtu dětí, začíná vždy koncem září a trvá nejméně do následujících Velikonoc. Probíhá společně s přípravou dospělých na přijetí svátostí smíření, eucharistie či biřmování formou duchovně-vzdělávacích setkání každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Setkání vede farář Tomáš Koumal.

Příprava dětí na 1. svaté přijímání začíná zároveň s dobou postní a koná se vždy po nedělní mši svaté v 9 hodin. Kromě této intenzivní přípravy na faře je však nezbytným předpokladem účast na vyučování náboženství ve škole či na faře.

Výuku náboženství pro mladší žáky základních škol vedou katechetky a také jáhen či kaplan, vždy ve středu od 16:30 hod. na faře.

Samotnou kapitolu tvoří příprava snoubenců na přijetí svátosti manželství. Sestává vždy ze šesti setkání (pondělí večer), při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky manželská témata.

Přijetí svátosti nemocných v období těžké nemoci, před vážným lékařským zákrokem či ve stáří se vždy domlouvá přímo s knězem.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před večerní mši sv. nebo na základě telefonické či jiné domluvy.