1. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 18.02.2018 – 1. neděle postní

Čtvrtek – Svátek Stolce svatého apoštola Petra, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 25.02.2018 – 2. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Příští neděli proběhne sbírka Haléř sv. Petra na podporu dobročinného díla Svatého otce.

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka, tvoření pro holky. Biblická hodina nebude.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne příští neděli 25. února 2018. Bližší informace a přihlášky na faře, v sakristii a na webových stránkách farnosti.

- Zveme všechny na postní duchovní obnovu farnosti. Každý postní pátek večer v 18:30 hod. zazní v katedrále duchovní promluva a po ní následuje adorace a příležitost ke zpovědi až do 22:00 hod. Tento pátek bude řeč o lenosti a hostem bude otec Pavel Kafka.

- Každou postní neděli je v 17:00 hod. pobožnost křížové cesty. Po ní vždy následuje ještě další program. Dnes odpoledne to bude přednáška Mons. Karla Orlity na téma Teorie a praxe exorcismu. Pobožnost křížové cesty je také vždy v pátek večer přede mší svatou.

- Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Arcibiskup Graubner na toto téma napsal: „Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby Bohu nabídli i své bolesti."