Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Adorační den farnosti

dne .

V den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 8. června 2018 proběhne adorační den katedrální farnosti. Je to skvělá příležitost k osobní eucharistické adoraci a modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Na závěr celodenní adorace bude slavena mše svatá otcem biskupem Vojtěchem v 17:30 hod.

Výstava Tváře místní církve

dne .

Výstava představuje životy osobností, které jsou spojené s životem v sedmi farnostech v Brně. Již nežijící zajímavé osobnosti svým osobním přístupem a často i hrdinstvím mohou být příkladem v dnešním světě.

Slavnost Těla a Krve Páně

dne .

Program v katedrále:

7:30 – latinská mše svatá; 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi; 10:30 – mše svatá

Při mši svaté v 9 hodin budeme slavit první svaté přijímání našich dětí.

Odpoledne se můžeme zúčastnit oslav svátku Těla a Krve Páně ve městě. V 15:30 hod. bude mše svatá s otcem biskupem Pavlem v kostele u minoritů, potom eucharistický průvod městem a zakončení svátostným požehnáním u nás v katedrále.

Letnice 2018

dne .

Svatodušní vigilie – sobota 19.5. ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace. Není to mše. Je to duchovní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého a na biřmování.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle 20.5.  - mše svatá v 10:00 hod., při ní otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování našim biřmovancům

Pěší pouť na Vranov

dne .

Všechny zveme na farní pěší pouť na Vranov v úterý 8. května 2018. Sraz v 9:30 hod. na zastávce Lelekovice-náves. Mše svatá na Vranově přibližně v 13:30 hod. Po mši svaté společné občerstvení.

Májové pobožnosti 2018

dne .

Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti jsou vždy ve středu a v pátek v 17 hodin a také v úterý po studentské mši svaté cca v 19:45 hod.

Farní pouť do Svaté země

dne .

Pouť petrovské farnosti s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi.

Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků!

Program a podrobnosti poutě.

Narozeninový koncert Petra Kolaře

dne .

Srdečně zveme na slavnostní koncert u příležitosti 50. narozenin dómského varhaníka a regenschoriho Mgr. Petra Kolaře v sobotu 14. dubna 2018 v 18:00 hod. Zazní díla českých a světových autorů v podání žáků a přátel jubilanta. Koncert je také projevem díků za 20 let služby pro petrovskou farnost a příležitostí Petru Kolařovi osobně poblahopřát.